particulierhuis-hypotheekhuis-leveren ≫ gebruikelijke-werkzaamheden

Gebruikelijke werkzaamheden 

Onroerend Goed (Hypotheek / Levering)
 

Alle gebruikelijke werkzaamheden (basispakket) voor het bespreken, opmaken en passeren van een akte maar ten minste onderstaande werkzaamheden omvattend.
 Uitgaande van een bestaand pand zonder beperkte rechten en met een geheel kadastraal perceel. Daarnaast is het hypotheekbedrag gelijk aan de waarde van de koopsom, waarbij de koopakte wordt opgemaakt door de makelaar. Tevens is rekening gehouden met passering van de beide akten op de zelfde dag.

 1. Dossier aanmaken
 2. Controle identiteit
 3. Het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 4. Beoordeling van de koopovereenkomst
 5. Onderzoek naar het pand en het perceel bij het Kadaster en of er eventuele hypotheken of beslagen op het pand rusten die moeten worden opgezegd
 6. Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers (GBA/VIS/FIS/CR)
 7. Opvragen zakelijke lasten in verband met verrekening (OZB, waterschap, rioolrecht)
 8. Verzoek aan de bank van de verkoper om de aflosnota(‘s) 
 9. Controle tijdige ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie incl. eventueel nabellen wanneer deze niet tijdig ontvangen zijn.
 10. Maken van de akte van levering, incl. opname bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten.
 11. Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
 12. Gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker van de koper
 13. Maken van de nota, voor het verkrijgen van een overzicht  van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek
 14. Tijdige toezending van de concept akte(n) en de nota
 15. Controle dat de volledige koopsom (inclusief de hypotheeksom) tijdig op de derdengeldenrekening is gestort incl. eventueel nabellen met de bank
 16. Vlak voor het tekenen van akte(n) opnieuw rechercheren
 17. Het tekenen van de akten (passeren) incl. bespreken en toelichten van de akte
 18. Narecherche
 19. Uitbetaling van de gelden aan bank en cliënt
 20. Toezenden van een afschrift van de hypotheekakte aan de cliënt en aan de bank alsmede toezenden afschrift van de akte van levering aan koper
 21. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren
 22. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften


Bijkomende kosten welke apart gespecificeerd worden op de offerte 

 1. Inschrijving Hypotheek Kadaster
 2. Inschrijving Levering Kadaster
 3. Recherchekosten 
 4. Informatiekosten GBA (gemeentelijke basis administratie), VIS (Verificatie Identificatie Systeem, CR (Curateleregister) en FIS (Faillissement Informatie Systeem), KvK (Handelsregister)
 5. Indicatie administratiekosten

 

Niet inbegrepen zijn oa. onderstaande werkzaamheden tbv:

 1. Echtscheiding, overlijden en dergelijke
 2. Volmachten
 3. Appartement
 4. Inschrijven of uitschrijving van de koopovereenkomst
 5. Gedeeltelijk kadastraal perceel
 6. Opmaken koopovereenkomst
 7. Toestemming echtgenoot
 8. Toestemming bij tweede hypotheek
 9. Opzeggen van kredieten
 10. Opstellen royementsakte
 11. Verzetten afspraak
 12. Annuleren afspraak
 13. Vestigen overbruggingshypotheek
 14. Erfpacht