≫ algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Algemene Voorwaarden Notariskantoor Zuijdgeest

Artikel 1 - Definities

1.1.Notaris: Notaris(sen), zijn/hun waarnemer(s) en zijn/hun kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

1.2 Opdracht: de overeenkomst om de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich tegenover de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

1.4 Opdrachtnemer: Notariskantoor Zujijdgeest is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde maatschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

1.5 Cliënt: die natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de notarissen en hun kantoorgenoten, zonder enige uitzondering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever worden gehanteerd, blijven buiten toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor zover deze strijdig zijn met de onderhavige, door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Opdracht

3.1 Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is opdrachtnemer bevoegd van de cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

3.2 De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken om de aan hem verstrekte opdracht (alsnog) correct uit te kunnen voeren, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij cliënt in rekening te brengen.

3.3 Indien de opdrachtgever en/of de cliënt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever en/of de cliënt in rekening te brengen.

3.4 Indien na het verstrekken van een opdracht telefonisch of op andere mondelinge wijze wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven, zal de opdrachtgever noch de cliënt de opdrachtnemer voor onjuiste tenuitvoerlegging daarvan aansprakelijk kunnen houden.

3.5 Alle door of vanwege de notaris(sen) uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Honorarium

4.1 Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij de notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Cliënt/opdrachtgever is naast het honorarium eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uitreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische overboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke.

4.3 Op verzoek van cliënt/opdrachtgever kan een specificatie van de declaratie worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren, behandelaar(s) en data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 5 - Declaraties / betaling

5.1 De door Notariskantoor Zujijdgeest vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verbindt opdrachtgever/cliënt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht verzonden declaraties.

5.3 Indien de behandeling van een opdracht meer dan een maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaraties niet binnen de daarop aangegeven tijd zijn voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie wel is voldaan.

5.4 Indien opdrachtgever een ander is dan de cliënt, verbindt opdrachtgever zich hoofdelijk met cliënt voor de betaling van declaraties.

5.5 De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of de andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de opgegeven vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is -- zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist -- in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliënt aansprakelijk voor alle kosten die opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte, ter inning en behoud van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment een rente over die vordering verschuldigd van één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

5.6 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00).

5.7 Klachten over declaraties, ongeacht van welke aard, dienen op straffe van verval binnen de door de in de richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aangegeven termijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 6 - Annulering / uitstel

6.1 In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliënt in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de door de notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Notariskantoor Zujijdgeest gebruikelijke uurtarieven, alsmede de hiervoor onder 4.2 bedoelde kosten, tenzij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 In geval een opdracht (tot passeren) binnen achtenveertig uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt Notariskantoor Zuijdgeest zich het recht voor de opdrachtgever/cliënt extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 - Werkzaamheden

7.1 De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

7.2 Verstrekte opdrachten worden door Notariskantoor Zujijdgeest itsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Artikel 8 - Archivering

8.1 Nadat de behandeling van een dossier door Notariskantoor Zujijdgeest is afgerond staan alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever/cliënt afkomstige originele stukken aan opdrachtgever/cliënt ter beschikking en kunnen deze door opdrachtgever/cliënt bij Notariskantoor Zujijdgeest worden opgevraagd.

Artikel 9 - Beroepsaansprakelijkheid notaris

9.1 Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

9.2 Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

9.3 De onder 9.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

9.4 De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder 9.2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

9.5 De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen onder 9.2, 9.3 en 9.4 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

9.6 Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door Notariskantoor Zujijdgeest een beroep worden gedaan, maar ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een opdracht. Daarnaast kunnen vroegere werknemers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken na beëindiging van hun dienstverband, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 - Klachten

Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook http://www.knb.nl/.

Artikel 11 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op geschillen over de overeenkomst tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer, de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een andere rechtsgang is aangewezen.

11.2 Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

11.3 Rentevergoeding

Over gelden die aan Notariskantoor Zujijdgeest zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door Notariskantoor Zujijdgeest van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan 3 gehele dagen onder Notariskantoor Zujijdgeest berusten.


Algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid

 
Artikel 1
Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
 
Artikel 2
De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:
• verzekerde som: € 25.000.000,- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar
• jaarmaximum: € 50.000.000,- per verzekeringsjaar en per notaris
• verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland
 
Artikel 3
Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 
Artikel 4
De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte  apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 
Artikel 5
De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 
Artikel 6
De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 
Artikel 7
Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 6 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.